All Posts
×
×
ALGEMENE VOORWAARDEN  

Food Mind Body is een praktijk voor voedingsvoorlichting en dieetadvisering en biedt begeleiding bij het veranderen van jouw leefstijl. De praktijk is gevestigd in Amsterdam op diverse locaties. De adressen van de locaties vind je op onze website www.foodmindbody.nl. 

DIEETADVIES IN DE BASISVERZEKERING 
Bijna alle zorg uit de basisverzekering wordt eerst verrekend met het eigen risico. Dit geldt voor alle zorg samen. Dieetadvisering valt daar ook onder. Jaarlijks heb je recht op 3 uren dieetadvisering. Heb je jouw eigen risico al betaald dan is onze begeleiding gratis. Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar geldt geen eigen risico. De begeleiding is gratis.
    
TARIEVEN EN KOSTEN
De adviesgesprekken tussen jou en de diëtist noemen we directe tijd. Het maken van een rapportage, het berekenen van voeding, het opstellen van een dieet, en andere werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor een goede begeleiding noemen we indirecte tijd. Ook de indirecte tijd brengen wij in rekening als onderdeel van jouw begeleiding. 
Wanneer jouw verzekering de kosten van de behandeling(en) niet (meer) dekt, worden de kosten op jou verhaald. Bijvoorbeeld wanneer de maximale vergoeding is bereikt of er geen aanvullende verzekering is.
De tarieven staan vermeldt op de website www.foodmindbody.nl.

BETALING
Food Mind Body heeft de debiteuren administratie uitbesteedt aan Evry Factoring BV . Daarom krijg je voortaan onze facturen van EvryFactoring. Op de facturen van EvryFactoring staat Food Mind Body genoemd en het bankrekeningnummer NL06ABNA0619597070 van EvryFactoring te Zoetermeer, waarop de betaling moet worden overgemaakt. Op de facturen van EvryFactoring staat duidelijk aangegeven of deze door EvryFactoring al is ingediend bij jouw zorgverzekeraar. Is dit het geval dan betreft het nog te betalen bedrag jouw eigen bijdrage deel. Als je niet of onvoldoende verzekerd bent voor dieetadvisering of je hebt jouw uren opgebruikt dan zul je een factuur krijgen van Evryfactoring voor de (meer)kosten van het consult die je zelf hebt te voldoen. Heb je een factuur ontvangen, welke niet door EvryFactoring is ingediend bij jouw zorgverzekeraar, dan kun je deze indien gewenst zelf bij jouw zorgverzekeraar indienen voor vergoeding. EvryFactoring hanteert een betalingstermijn van 21 dagen. Het verdient aanbeveling om de factuur die je van EvryFactoring ontvangt zo spoedig mogelijk te betalen. Hiermee voorkom je het maken van extra kosten. 

Betalingsvoorwaarden van EvryFactoring
1. De door Food Mind Body gedeclareerde en door EvryFactoring in rekening gebrachte bedragen zijn door EvryFactoring direct opeisbaar.
2. De debiteur (jij als cliënt van Food Mind Body) dient de factuur binnen 21 dagen volledig te betalen op de rekening van EvryFactoring. Dit rekeningnummer staat duidelijk vermeld op de te betalen factuur.
3. Evry Factoring zal uit naam van Food Mind Body in principe de kosten rechtstreeks declareren bij de zorgverzekeraar. Indien dit niet mogelijk is, ontvang je een factuur. In dat geval bent je zelf betaling verschuldigd. Heb je de indruk dat je deze factuur ten onrechte ontvangt, neem dan contact op met jouw zorgverzekeraar en stuur evt. de factuur dan door naar jouw verzekeraar. Food Mind Body, noch EvryFactoring, gaat niet in discussie met de verzekeraar over jouw vergoeding, jij bent daar zelf verantwoordelijk voor.
4. De debiteur is vanaf het moment van verzuim, dus na 21 dagen, aan EvryFactoring administratiekosten en rente verschuldigd.
5. Bij het uitblijven van betaling binnen de gestelde termijn, is de debiteur in gebreke zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling nodig is. Zolang de debiteur in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen, zullen alle kosten welke verband houden met de inning van de desbetreffende vordering in rekening worden gebracht bij de debiteur. Onder deze kosten worden uitdrukkelijk mede verstaan de kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.
6. EvryFactoring is in het hierboven onder artikel 4 en 5 vermelde geval gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daarmee te belasten. In het algemeen zal eerst een herinnering gestuurd worden met een verhoging van € 2,50 administratiekosten. Bij een 2e betalingsherinnering zal de vordering worden verhoogd met €15,00 administratiekosten, daarna wordt de vordering overgedragen aan het incassobureau.
7. Ook als tussen Food Mind Body en de debiteur onenigheid bestaat over de gedeclareerde dienst/product, is de debiteur gehouden aan de genoemde betaaltermijnen. Vanzelfsprekend zal e.e.a. achteraf gecorrigeerd worden wanneer hiertoe aanleiding is.

AFSPRAAK AFZEGGEN EN NO-SHOW
Je kunt de tot afspraak 24 uur van tevoren kosteloos afzeggen (weekenddagen en feestdagen niet meegeteld). Bij niet tijdig afzeggen of no-show  brengen we €25,- in rekening. Deze kosten zijn niet declarabel bij je zorgverzekering.  

IDENTITEITSBEWIJS 
Neem altijd een geldig identiteitsbewijs mee naar jouw eerste afspraak bij de diëtist. Let op: dit geldt óók voor kinderen.

PRIVACY 
De Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft regels voor een zorgvuldig gebruik van jouw persoonsgegevens. Wij handelen conform deze wet. Onze privacy policy is te vinden op de website: www.foodmindbody.nl. 

AANSPRAKELIJKHEID 
Het advies van de diëtist heeft als doel jouw gezondheid te verbeteren. Het advies is resultaatgericht maar garandeert niet dat jouw gezondheid verbetert. Hiervoor zijn vaak meerdere factoren nodig. Schade of letsel die in verband worden gebracht met de adviezen die de diëtist heeft verstrekt, vallen onder jouw eigen verantwoordelijkheid, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van de diëtist.

KLACHTEN 
Wij doen er alles aan goede zorg te verlenen. Mocht je als cliënt toch niet tevreden zijn, dan is het belangrijk dit te bespreken. Als dat geen oplossing biedt, kun je een klacht indienen bij het Klachtenloket Paramedici via telefoonnummer 030-3100929 of per mail: info@klachtenloketparamedici.nl.
×
PRIVACY POLICY

Food Mind Body hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met gegevens van onze cliënten. 

Wij doen er alles aan om privacy van onze cliënten te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Food Mind Body houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet en regelgeving, waaronder de AVG; de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: 

-persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy policy; 
-verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 
-vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens; 
-passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is; 
-geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 
-op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, jou hierop willen wijzen en deze respecteren. 

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS 
Persoonsgegevens worden binnen Food Mind Body verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): 
-het controleren op verzekeringsrecht bij de zorgverzekeraar (COV); 
-het afnemen van een intake/anamnesegesprek, het doen van onderzoek en het opstellen en uitvoeren van een dieetbehandelplan;
-het rapporteren aan de huisarts/verwijzer en medisch specialisten;
-financiële administratie.

Door de behandelovereenkomst te ondertekenen geef je Food Mind Body toestemming jouw persoonsgegevens voor bovenstaande doeleinden te gebruiken. 
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Food Mind Body persoonsgegevens van jou vragen zoals naam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, geslacht, BSN, polisnummer zorgverzekeraar, huisarts/verwijzer/specialist, gegevens over de gezondheid.

BEVEILIGING
Food Mind Body neemt passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

VERSTREKKING AAN DERDEN
Food Mind Body werkt samen met partners, bijvoorbeeld voor de administratie en facturatie rondom de behandelingen. Het kan dus voorkomen dat wij jouw persoonsgegevens aan die partners verstrekken. Onze partners zijn verplicht om voorzichtig om te gaan met jouw persoonsgegevens. Ze mogen jouw gegevens nergens anders voor gebruiken dan waarvoor ze aan hen zijn verstrekt.

BEWAARTERMIJN, INZAGE EN RECHTEN
Food Mind Body bewaart persoonsgegevens en gegevens over de dieetbehandeling zo lang als op grond van de wet is vereist. Je hebt recht op inzage van jouw dossier. Als je wenst dat het dossier na afronding van de behandeling vernietigd wordt, dan kun je de diëtist/praktijkhouder hier om verzoeken. 
Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van jou ontvangen hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan). Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jou zelf of direct aan een andere partij. 

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens, dan vragen we je hierover met ons contact op te nemen. Kom je hier niet met ons uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy. 

Als diëtistenpraktijk zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen hierover hebt of contact met ons wenst op te nemen kan dit via info@foodmindbody.nl of 0624869747.