All Posts
×
×
ALGEMENE VOORWAARDEN  

Food Mind Body is een praktijk voor voedingsvoorlichting en dieetadvisering en biedt begeleiding bij het veranderen van jouw leefstijl. De praktijk is gevestigd in Amsterdam op diverse locaties. De adressen van de locaties vind je op onze website www.foodmindbody.nl. 

DIEETADVIES IN DE BASISVERZEKERING 
Bijna alle zorg uit de basisverzekering wordt eerst verrekend met het eigen risico. Dit geldt voor alle zorg samen. Dieetadvisering valt daar ook onder. Jaarlijks heb je recht op 3 uren dieetadvisering. Heb je jouw eigen risico al betaald dan is onze begeleiding gratis. Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar geldt geen eigen risico. De begeleiding is gratis.
    
TARIEVEN EN VERGOEDING
De adviesgesprekken tussen jou en de diëtist noemen we directe tijd. Het individueel dieetvoorschrift valt onder de indirecte tijd. Dit betreft het opstellen van een voedingslijst, het berekenen van voeding en hiermee gepaard gaande adviezen. Ook deze indirecte tijd brengen wij in rekening als onderdeel van jouw begeleiding. 
De tijd die wordt gedeclareerd voor het telefonisch consult is per eenheden van vijftien minuten. De afronding vindt plaats als volgt; minder dan 7,5 minuten wordt naar beneden afgerond, meer dan 7,5 minuten wordt naar boven afgerond. 
Bij het maken van een afspraak reserveren wij een vooraf bepaalde hoeveelheid tijd. De tijd geldt per type consult en staat vermeld op onze website. Mocht de afspraak onverhoopt uitlopen of korter duren dan gepland, dan declareren wij de vooraf afgesproken tijd. Dit geldt niet voor telefonische consulten en het individueel dieetvoorschrift. Telefonische consulten worden per eenheid van 15 minuten gedeclareerd, afhankelijk van de werkelijke duur. Het individueel dieetvoorschrift valt onder de indirecte tijd en hier staat 45 minuten voor. In overleg en overeenstemming met de behandelend diëtist kan deze tijd naar behoeven worden aangepast. 
Wanneer jouw verzekering de kosten van de behandeling(en) niet (meer) dekt, worden de kosten op jou verhaald. Bijvoorbeeld wanneer de maximale vergoeding is bereikt of er geen aanvullende verzekering is. 
De tijdsduur en tarieven per type consult staan vermeld op de website www.foodmindbody.nl.

BETALING
De facturen van Food Mind Body worden gedaan door FoodRebel. Daarom krijg je voortaan onze facturen van FoodRebel. Op de facturen van FoodRebel staat Food Mind Body genoemd en het bankrekeningnummer NL91KNAB0257638415 van FoodRebel, waarop de betaling moet worden overgemaakt. Op de facturen van FoodRebel staat duidelijk aangegeven of deze door FoodRebel al is ingediend bij jouw zorgverzekeraar. Is dit het geval dan betreft het nog te betalen bedrag jouw eigen bijdrage deel. Als je niet of onvoldoende verzekerd bent voor dieetadvisering of je hebt jouw uren opgebruikt dan zul je een factuur krijgen van FoodRebel voor de (meer)kosten van het consult die je zelf hebt te voldoen. Heb je een factuur ontvangen, welke niet door FoodRebel is ingediend bij jouw zorgverzekeraar, dan kun je deze indien gewenst zelf bij jouw zorgverzekeraar indienen voor vergoeding. FoodRebel hanteert een betalingstermijn van 21 dagen. Het verdient aanbeveling om de factuur die je van FoodRebel ontvangt zo spoedig mogelijk te betalen. Hiermee voorkom je het maken van extra kosten. 

Betalingsvoorwaarden van FoodRebel
1. De door FoodRebel gedeclareerde en in rekening gebrachte bedragen zijn door FoodRebel direct opeisbaar.
2. De debiteur (jij als cliënt van Food Mind Body | FoodRebel) dient de factuur binnen 21 dagen volledig te betalen op de rekening van FoodRebel. Dit rekeningnummer staat duidelijk vermeld op de te betalen factuur.
3. FoodRebel zal uit naam van Food Mind Body | FoodRebel in principe de kosten rechtstreeks declareren bij de zorgverzekeraar. Indien dit niet mogelijk is, ontvang je een factuur. In dat geval bent je zelf betaling verschuldigd. Heb je de indruk dat je deze factuur ten onrechte ontvangt, neem dan contact op met jouw zorgverzekeraar en stuur evt. de factuur dan door naar jouw verzekeraar.  FoodRebel gaat niet in discussie met de verzekeraar over jouw vergoeding, jij bent daar zelf verantwoordelijk voor.
4. De debiteur is vanaf het moment van verzuim, dus na 21 dagen, aan FoodRebel administratiekosten en rente verschuldigd.
5. Bij het uitblijven van betaling binnen de gestelde termijn, is de debiteur in gebreke zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling nodig is. Zolang de debiteur in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen, zullen alle kosten welke verband houden met de inning van de desbetreffende vordering in rekening worden gebracht bij de debiteur. Onder deze kosten worden uitdrukkelijk mede verstaan de kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.
6. FoodRebel is in het hierboven onder artikel 4 en 5 vermelde geval gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daarmee te belasten. In het algemeen zal eerst een herinnering gestuurd worden met een verhoging van € 2,50 administratiekosten. Bij een 2e betalingsherinnering zal de vordering worden verhoogd met €15,00 administratiekosten, daarna wordt de vordering overgedragen aan het incassobureau.

AFSPRAAK AFZEGGEN EN NO-SHOW
Afspraken kun je bij ons tot 48 uur voor het consult kosteloos annuleren of verzetten (weekend en feestdagen niet meegeteld). Bij het niet tijdig afzeggen of no-show brengen wij de kosten van het consult in rekening. Deze kosten zijn niet declarabel bij je zorgverzekering.

SPECIALE BEHANDELINGEN

Food & Mind traject
Het Food & Mind traject is een combinatie traject van 8 weken waarbij parallelsessies bij cognitieve gedragstherapeuten en diëtisten worden gevolgd. Cliënten die behandeld worden voor het Food & Mind traject worden voor het diëtetiek gedeelte behandeld door, en vallen onder de verantwoordelijkheid van praktijk Food Mind Body. Voor het therapie gedeelte worden cliënten behandeld door, en vallen onder de verantwoordelijkheid van Mindtrainers. De overeenkomst tussen de cliënt en Mindtrainers staat los van de overeenkomst tussen de cliënt en Food Mind Body. 
De behandeltijd met bijbehorende kosten voor de diëtetiek consulten van het Food & Mind traject worden gedeclareerd bij de zorgverzekeraar, dan wel gefactureerd aan de cliënt indien er sprake is van niet vergoede zorg. De kosten voor de therapie bij Mindtrainers worden door Mindtrainers direct aan de cliënt gefactureerd en de algemene voorwaarden zoals vermeld op www.mindtrainers.nl zijn gedurende de therapie van kracht.
Indien er behoefte is aan meer consulten, dan wordt dit in overeenstemming tussen de behandelaar en de cliënt onderling afgesproken. Deze consulten vallen buiten de officiële behandeltijd van het Food & Mind traject.   

Mindfulness training
Cliënten die een mindfulness training volgen worden behandeld door Mindtrainers en vallen daarmee onder de verantwoordelijkheid van Mindtrainers. De kosten voor de training bij Mindtrainers, worden door Mindtrainers direct aan de cliënt gefactureerd. De algemene voorwaarden van Mindtrainers zijn gedurende de training van kracht. De overeenkomst tussen de cliënt en Mindtrainers staat los van de overeenkomst tussen de cliënt en Food Mind Body.

IDENTITEITSBEWIJS 
Neem altijd een geldig identiteitsbewijs mee naar jouw eerste afspraak bij de diëtist. Let op, dit geldt óók voor kinderen.

PRIVACY 
De Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft regels voor een zorgvuldig gebruik van jouw persoonsgegevens. Wij handelen conform deze wet. Onze privacy policy is te vinden op de website: www.foodmindbody.nl. 

AANSPRAKELIJKHEID 
Het advies van de diëtist heeft als doel jouw gezondheid te verbeteren. Het advies is resultaatgericht maar garandeert niet dat jouw gezondheid verbetert. Hiervoor zijn vaak meerdere factoren nodig. Schade of letsel die in verband worden gebracht met de adviezen die de diëtist heeft verstrekt, vallen onder jouw eigen verantwoordelijkheid, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van de diëtist.

KLACHTEN 
Wij doen er alles aan goede zorg te verlenen. Mocht je als cliënt toch niet tevreden zijn, dan is het belangrijk dit te bespreken. Als dat geen oplossing biedt, kun je een klacht indienen bij het Klachtenloket Paramedici via telefoonnummer 030-3100929 of per mail: info@klachtenloketparamedici.nl.

TOESTEMMING
Bij de overeengekomen afspraak voor een intakegesprek om de dieetbehandeling te starten ga je akkoord met de algemene voorwaarden, geef je toestemming tot het diëtistisch onderzoek en aanvaard je de persoonlijke verplichting tot vergoeding van alle behandelingen diëtetiek die buiten de verzekering vallen.
×
PRIVACY POLICY

Food Mind Body hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met gegevens van onze cliënten. 

Wij doen er alles aan om privacy van onze cliënten te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Food Mind Body houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet en regelgeving, waaronder de AVG; de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: 

-persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy policy; 
-verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 
-vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens; 
-passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is; 
-geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 
-op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, jou hierop willen wijzen en deze respecteren. 

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS 
Persoonsgegevens worden binnen Food Mind Body verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): 
-het controleren op verzekeringsrecht bij de zorgverzekeraar (COV); 
-het afnemen van een intake/anamnesegesprek, het doen van onderzoek en het opstellen en uitvoeren van een dieetbehandelplan;
-het rapporteren aan de huisarts/verwijzer en medisch specialisten;
-financiële administratie.

Door de behandelovereenkomst te ondertekenen geef je Food Mind Body toestemming jouw persoonsgegevens voor bovenstaande doeleinden te gebruiken. 
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Food Mind Body persoonsgegevens van jou vragen zoals naam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, geslacht, BSN, polisnummer zorgverzekeraar, huisarts/verwijzer/specialist, gegevens over de gezondheid.

BEVEILIGING
Food Mind Body neemt passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

VERSTREKKING AAN DERDEN
Food Mind Body werkt samen met partners, bijvoorbeeld voor de administratie en facturatie rondom de behandelingen. Het kan dus voorkomen dat wij jouw persoonsgegevens aan die partners verstrekken. Onze partners zijn verplicht om voorzichtig om te gaan met jouw persoonsgegevens. Ze mogen jouw gegevens nergens anders voor gebruiken dan waarvoor ze aan hen zijn verstrekt.

BEWAARTERMIJN, INZAGE EN RECHTEN
Food Mind Body bewaart persoonsgegevens en gegevens over de dieetbehandeling zo lang als op grond van de wet is vereist. Je hebt recht op inzage van jouw dossier. Als je wenst dat het dossier na afronding van de behandeling vernietigd wordt, dan kun je de diëtist/praktijkhouder hier om verzoeken. 
Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van jou ontvangen hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan). Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jou zelf of direct aan een andere partij. 

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens, dan vragen we je hierover met ons contact op te nemen. Kom je hier niet met ons uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy. 

Als diëtistenpraktijk zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen hierover hebt of contact met ons wenst op te nemen kan dit via info@foodmindbody.nl of 0624869747.